top of page

חיספין, רמת הגולן

סדנת עכשיו תורי: שנים עשר מפגשים בימי שלישי אחה"צ בין השעות 22:00 – 19:00. הסדנה תינתן בשני חלקים. חלק ראשון כולל שישה מפגשים החל מה 22 למאי 2018, וחלק שני אף הוא 6 מפגשים החל מה 2 לאוקטובר.  מנחה רבקה בן-שלום

לפרטים והרשמה:  052-5166431

קרית אתא

סדנת עכשיו תורי: שנים עשר מפגשים שבועיים בימי רביעי אחה"צ בין השעות 22:00 – 19:00 החל מ 25 לאפריל 2018. מנחה רבקה בן-שלום

לפרטים והרשמה:  054-6265350

bottom of page